උහන කුමාරිගම ප්‍රදේශයේ අක්ෂී ආබාදයකින් පෙලෙන ඩ්.එම්.ප්‍රසන්න කුමාරට ඉදිරි ප්‍රතිකාර කටයුතු කරගෙන යාම සදහා ගරු නියොජ්‍ය අමතයතුමිය විසින් රු.25,000ක මුදල් ආදාරයක් ලබාදීම.

Leave a Comment