පොසොන් කලාපයේ දයා සමුහ ව්‍යාපාරය මගින් 13 වන වරටත් ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන රජොවාදය කතා වස්තුව රැගත් තොරණ විවෘත කිරිම අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිණි

Leave a Comment