සදහම් එළිය පෝදා වැඩසටහනට සමගාමිව පවත්වනු ලබන ඇස් කන්නාඩි,අත් වාරු,රෝද පුටු හා වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් ලබාදීම සදහා සුදුස්සන් පරික්ෂාකර තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාවක් පන්නල්ගම 1 සී විහාරස්ථානයේදී 18දා පැවැත්විය.

 

Leave a Comment