දයා සරණ සංවර්දන පදනම මගින් පැවති අක්ෂි වෛද්‍ය සායනය උහන කුමරිගම විද්‍යාලයේදී 19දා පැවැත්විය.

Leave a Comment