චී.ජං.ජොං.සා විහාරස්ථානයේ අනුග්‍රහයෙන් දයා සරණ සංවර්ධන පදනම සඳහා ලැප්ටොප් පරිත්‍යාගය.

Leave a Comment