දයා සරණ සිසු නැණ මෙහෙවර ශිෂත්ව සම්මන්ත්‍රණය උල්ලේ සිංහල මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විය.

Leave a Comment