දයා සරණ සිසු නැණ මෙහෙවර ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 22දා අම්පාර දයා ඇපරල් ශ්‍රවණාගාර ශාලාවේදී පැවැත් විය.

Leave a Comment