ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ සහ ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අනෝමා ගමගේ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දයා සරණ සංවර්ධන පදනමේ මෙහයවිමෙන් 6දා අම්පාර ආර්ථික අයත් ඉදිරිපස පිහිටි භුමිය තුල පැවැත්විය.

 

Leave a Comment