දයා සරන සංවර්ධන පදනම මගින් දීඝවාපිය, දමන, උහන කුමාරිගම,රුහුනුගම යන ප්‍රදේශයේ දෙපා වාරු නැති පිරිස් හට රෝද පුටු ලබාදුන් අවස්තාව

 

Leave a Comment