සමාජ සුභසාධන සහ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිදුන්ගේ සංකල්පයක් අනුව වෛදය සායන 12000 වැඩසටහන යථාර්තයක් කරමින් 2018 අගෝස්තු මස 25 වන දින දින ශ්‍රී ලංකාව පුරා සායන 108ක් පැවැත්වීමට කටයුතු සිදුකරන ලදී.

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අනෝමා ගමගේ මැතිතුමියගේ මග පෙන්වීම මත අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දමිල මිතු දම යත්ර්තයක් කරමින් තිරික්කෝවිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා දෙහිඅත්තකන්ඩිය මුල් කරගත් වෛදය සයන 8ක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය පුරා අද දින ක්‍රියාත්මකයි. ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව කිරීම මෙම වැඩසටහනේ මුලික අරමුණ හා ජාතින් අතර සුහදතා වර්ධනයයි.

Leave a Comment