දීඝවාපිය පොසොන් කලාපය වෙනුවෙන් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් හා දහම් පාසල් සිසු සිසුවියන් අතරේ පැවති ප්‍රථමික අංශයේ චිත්‍ර තරගාවලියක් 27-05-2018 දින අම්පාර දයා ඇපරල් ශාවනාගාරයේදී පැවැත්විය.

Leave a Comment