සමාජ සුභ සාදන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මහතාගේ සහ ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්දන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අනෝමා ගමගේ මහත්මියගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිපාදන යටතේ දයා සරණ සංවර්ධන පදනම මගින් බක්මිටියාව, කෙත්සිරිගම, ගලකන්ද, දේවලහිද , දමන, හිගුරාන, පන්නල්ගම  ප්‍රදේශයන් වල පෙර පාසැල්අතරේ පෙරපාසැල් පොත් බෙදාදීම.

« 1 of 2 »

Leave a Comment