සමාජ සුභ සාදන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මහතාගේ සහ ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්දන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අනෝමා ගමගේ මහත්මියගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිපාදන යටතේ දයා සරණ සංවර්ධන පදනම මගින් තෝට්ටම ප්‍රදේශයේ පෙර පාසැල් අතරේ පෙරපාසැල් පොත් බෙදාදීම.

Leave a Comment