දයා සරණ සංවර්ධන පදනමේ අද්‍යක්ෂිකා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියොජය අමත්‍තුමියගේ පුද්ගලික ප්‍රතිපාදන මගින් ස්වයං රැකියාවල නිරතවන කාන්තාවන් දිරිගැන්වෙන වැඩසටහන යටතේ බතික් කර්මන්තය සදහා වැඩිදුර පුහුනුවක් සදහා සතියක පුහුනුවක්(ඉන්දුනිසියාව බැලා පිටත් වු කන්ඩායම.

Leave a Comment