බතික් කර්මාන්තයේ පුහුණුව ලැබු කාන්තාවන් 300 කට කොටි 2 වටිනාකමකින් යුතු උපකරන කට්ටල බෙදා දිමක් අද දින 15 අම්පාර නගර ශාලවේදි අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතාගේ නියොජ්‍ය අමාත්‍යනි අනොමා ගමගේ මහත්මියගේ මුලිකත්වයෙන් සිදුවිය.අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සදහා ඛනිජතෙල් සම්පත් නියෝජය අමාත්‍ය ගරු අනෝමා ගමගේ මහත්මියගේ සංකල්පයකට අනුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය පුරා කාන්තාවන්ට බතික් පුහුණු වැඩසටහන් අම්පාර දිස්ත්‍රිකය පුරා සිදු කරන ලදී. එම පුහුණු වූ කාන්තාවන් 300 කට අද දින රුපියල් කොටි 2ක වටිනකමකින්යුතු උපකරණ හා භාණ්ඩ කට්ටල ප්‍රධානය කිරීම සිදුවිය. මෙම වැඩසටහනේදී එක කාන්තාවකට රුපියල් 70,000ක වටිනකමකින්යුතු භාණ්ඩ බතික් කර්මාන්තය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ප්‍රදානය කරන ලදී. කුසලතා සහතික පත්ද ප්‍රදානය කරන ලදී. ඒ සමගම බිම්මල් වගා කරුවන් 30කට රුපියල් 20,000 ක ආධාර මුදලක් ලබා දෙන ලදී. පැල තවාන්කරුවන් සදහාද මුදල් ආධාර ප්‍රධානය සිදුකරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට සමගාමිව බතික් පුහුණුව ලැබූ කාන්තාවන් විසින් නිර්මණය කරන ලද බතික් නිර්මාණ නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ විලාසිතා දර්ශනයක්ද පැවැත්විණි.

Leave a Comment