දයා සරණ සංවර්ධන පදනමේ සෞඛ්‍ය සත්කාරක වැඩසටහනට සමගාමීව අම්පාර නවගම්පුර 09වන මාවතේ පළමු පටුමගේ පදිංචි R.M.රත්නායක මහතාට රෝද පුටුවක් සාදා ප්‍රදානය කලහ

Leave a Comment