සදහම් එලිය පොසොන් කලාපය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ද්විතික අංශයේ චිත්‍ර තරගය 03දා අම්පාර දයා ඇපරල් ආයතනයේදී පැවැත්විය.

Leave a Comment