අම්පාර දයා සරණ සංවර්ධන පදනම මගින් පවත්වනු ලබා අධ්‍යාපන සත්කාරක වැඩසටහනට සමගාමිව ඉංග්‍රීසි සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් (25) වන ඉකුත් දා අම්පාර දයා ඇපරල් ශාවනාගාරයේදී පැවැත්වීය.

මෙම සම්මන්ත්රනය් කරනු ලැබුවේ දයා සරණ සංවර්ධන පදනමේ සභාපති ගරු දයා ගමගේ මහතා සහ එහි අධ්‍යක්ෂිකා ගරු අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඇතුළු දයා සරණ සංවර්ධන පදනම විසිනි.

මෙම සම්මන්ත්රනය් මෙහෙයවනු ලැබුවේ වෙල්ත් වේ ඉංග්‍රීසි ආයතනයේ නිර්මාතෘ ප්‍රවීණ දේශක ඉන්දු නුවන් ගුරුතුමා විසිනි.

 

Leave a Comment